Images are copyrighted by their respective owner and you don’t have permission to download them.

Close
Občianske združenie VERBUM

Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Kalvária 715/3, Nitra 94901
IČO: 37866982

Zásady ochrany osobných údajov – používatelia webových stránok

Kto sme

Názov: Občianske združenie VERBUM
Sídlo: Kalvária 3, 949 01 Nitra
Webové sídlo: www.ozverbum.sk
Kontakt: info@ozverbum.sk

Čo znamená pojem „osobné údaje“?

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Kontaktné formuláre a e-maily

Ak nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu prípadne kontaktného formulára uverejneného na našej webovej stránke spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu, v ktorom nám ich poskytnete najmä meno, priezvisko, mailová adresa.

Súbory cookies

Ak navštívite našu stránku uložíme dočasné súbory cookies na určenie toho, či váš prehliadač akceptuje súbory cookies a/alebo uloženie Vášho súhlasu s ich používaním. Tieto súbory cookies sú základnou súčasťou nášho redakčného systému, neobsahujú žiadne osobné údaje a sú odstránené pri zatvorení prehliadača. Ak chcete zamedziť akémukoľvek ukladaniu súborov cookies (nielen na našich webových stránkach) odporúčame Vám zmenu nastavení Vášho internetového prehliadača.

Dôvody a účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete spracúvame za účelom plnenia zmluvných vzťahov, riadenia predzmluvných vzťahov a plnenia právnych povinností ustanovených platnou legislatívou.

Zákonným dôvodom je spracovanie podľa čl. 6 odst. 1 písm b) a c) GDPR. Nevykonávame automatické individuálne rozhodovanie podľa čl. 22 GDPR.

Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje spracúvané na podklade predzmluvných vzťahov uchovávame do ukončenia vzájomnej komunikácie.

Osobné údaje spracúvané na podklade zmluvných vzťahov spracúvame po dobu plnenia zmluvy a následne najdlhšie 10 rokov.

Osobné údaje spracúvané na podklade plnenia právnych povinností uchovávame po dobu ustanovenú príslušnou legislatívou.

Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov (subdodávatelia)

Príjemcami/spracovateľmi osobných údajov sú:
– partneri podieľajúci sa na plnení zmluvných vzťahov
– poskytovatelia webhostingu (WebSupport) a e-mailových služieb (Google, WebSupport)
– poskytovatelia webových služieb (Popupsmart, Inc)
Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté do krajín mimo EÚ.

Vaše práva

V zmysle GDPR a zákona o ochrane osobných údajov máte nasledovné práva

  • právo na prístup ku svojim osobným údajom
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na výmaz osobných údajov
  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
  • právo na prenositeľnosť osobných údajov
  • právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnievate, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov.